Natur

Naturområden
Bygden har en fin blandning av skogar, sjöar och uppodlad mark. Två naturreservat finns, St Mollungens (bokskog) och Ollestads naturreservat. Alboga mosse är ett område med ett rikt fågelliv

Gammal bokskog

Mollungen i Herrljunga kommun är ett gammalt frälsehemman och en av de större gårdarna i denna del av Gäsene härad. Gården och dess närmaste omgivningar har blivit kända för de stora bestånden av bok, bland de största i gamla Älvsborgs län. Förutom nära gårdsbebyggelsen finns bokbestånd i sluttningen ner mot sjön Sandsken. Nere vid sjön möter ett omväxlande landskap med hagmarker och små ängar.

Bokskogarna i dessa trakter var förr betydligt större och omfattade på medeltiden huvuddelen av Borgstena, Od och Molla socknar. I reservatet finns ett flertal spår och lämningar av äldre brukning och bebyggelse.

Sällsynta lavar

De vackraste bokbestånden finns väster om torpet Jättabacken och många träd är mycket grova. Rikligt med lunglav finns på några av dem. Totalt är 147 olika lavar och 27 olika mossor registrerade. Hela sluttningen ner mot sjön Sandsken domineras av varierande lövskogar och rester av kulturlandskap. Rikare lundartad flora förekommer här på vissa platser, med arter som trolldruva, vätteros, desmeknopp och dvärghäxört.

Fågelfaunan innehåller arter som mindre hackspett, stenknäck, mindre flugsnappare, och stjärtmes. En rik och exklusiv insektsfauna med flera skyddsvärda arter finns också. Ett antal stigar och vägar finns inom området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Mollungen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon
  • rida
  • medföra okopplad hund
  • göra upp eld
  • tälta
  • anordna motortävling, skyttetävling eller orienteringstävling
  • plocka, insamla eller gräva upp växter

Fakta

Bildat: 1997
Areal: Cirka 171 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Herrljunga